رمضان ماه گشایش دریچه های آسمان

خدایا در این ماه نیتم را خالص کن

خدایا در این ماه مرا به آسمان متصل گردان

خدایا در این ماه گناهانم را پاک کن

خدایا در این ماه نعمت های اسمانی بر من ارزانی ده

خدایا در این ماه بندگی مرا بپذیر

خدایا در این ماه یکسال آینده مرا بیمه کن

خدایا در این ماه مومنین خود را از درگاهت ناامید نفرما

                                                                امین   

/ 0 نظر / 36 بازدید